Regulamin sklepu internetowego

z dnia 01 stycznia 2023 roku 

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.medyczny.store, prowadzonym przez Admed – A.Młot, z siedzibą przy ul. Hallera 8, 82-500 Kwidzyn.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawcą i właścicielem sklepu www.medyczny.store  jest firma Admed – A. Młot, z siedzibą przy ul. Hallera 8 w Kwidzynie 82-500, NIP 581-160-12-04, REGON 191968526, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Kwidzyna z dnia 1.03.2000 roku.               

• Telefon: 55 279 00 90

• adres poczty elektronicznej: [email protected], [email protected] 

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do korzystających ze sklepu internetowego www.medyczny.store. Jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Klientem, a akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna do zawarcia umowy sprzedaży.

3. Administratorem danych osobowych podanych w celu wystawienia dowodu sprzedaży i realizacji zamówień ze sklepu internetowego: www.medyczny.store  jest Admed – A. Młot. Dane te są wykorzystywane tylko w celu realizacji złożonych zamówień i nie są przekazywane osobom trzecim. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe w celu realizacji zamówień, ma prawo do wglądu w treść tych danych oraz do ich aktualizacji.

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o poniżej wskazanych terminach, należy przez nie rozumieć:

4.1 dzień roboczy - oznacza dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

4.2 dostawa - faktyczna czynność mająca na celu dostarczenie klientowi sklepu zamówionego produktu przez sprzedającego za pośrednictwem dostawcy

4.3 dostawca - podmiot realizujący dostawę towarów: firma kurierska InPost

4.4 formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie internetowym www.medyczny.store, umożliwiający utworzenie konta

4.5 formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym www.medyczny.store, za pomocą którego możliwe jest złożenie zamówienia tzn. wybór i dodawanie wybranych produktów do elektronicznego koszyka, wybór sposobu dostawy (dostawcy), sposobu płatności oraz wybór zamówienia w drodze zakładania konta poprzez formularz rejestracyjny lub bez rejestracji konta

4.6 hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez klienta podczas dobrowolnej rejestracji i zakładaniu konta w sklepie internetowym www.medyczny.store, wykorzystywane w celu zabezpieczenia dostępu do konta klienta

4.7 klient - (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy

4.8 konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dokonuje nabycia towarów na własny użytek)

4.9 przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca z Usługodawcą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wszystkie regulacje dotyczące zamówień złożonych przez klientów kwalifikujących się do tej grupy znajdują się w rozdziale XI niniejszego regulaminu

4.10 kodeks cywilny - Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami

4.11 konto - indywidualny, utworzony dla klienta panel, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez klienta podczas rejestracji, w którym gromadzone są dane podane przez klienta dane oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym

4.12 login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta. Wymagany jest wraz z hasłem do założenia i wchodzenia do konta klienta sklepu internetowego

4.13 towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu medyczny.store, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

4.14 regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego

4.15 rejestracja - faktyczna dokonana czynność, w sposób określony w regulaminie, wymagana dla korzystania przez klienta ze wszystkich funkcjonalności sklepu internetowego. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia w sklepie internetowym

4.16 sklep internetowy - internetowy sklep sprzedawcy, działający w domenie www.medyczny.store 

4.17 sprzedawca - sprzedawcą i właścicielem sklepu www.medyczny.store  jest firma Admed – A. Młot, z siedzibą przy ul. Hallera 8 w Kwidzynie 82-500, NIP 581-160-12-04, REGON 191968526, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Kwidzyna z dnia 1.03.2000. Telefon: 55 279 00 90, adres poczty elektronicznej: [email protected], [email protected] 

4.18 umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta na odległość pomiędzy klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego, na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego

4.19 ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827 z pózn. zm.)

4.20 zamówienie - oświadczenie woli klienta, składane za pomocą formularza zamówienia sklepu internetowego w celu zawarcia umowy sprzedaży towaru ze sprzedawcą

5. Firma Admed – A. Młot posiada wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu. Nazwa oraz logo stanowią dobro prawnie chronione, jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione.

5.1 Zdjęcia i opisy w ofertach (za wyjątkiem zdjęć prezentowanych w sklepie internetowym w celu prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do sprzedawcy, a korzystanie z nich czy kopiowanie może następować wyłącznie za zgodą sprzedawcy.

5.2 Ceny podane w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. O kosztach dostawy klient informowany jest na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia.

6. Sklep Medyczny Store wpisany jest do rejestru Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej, który prowadzi Minister Przedsiębiorczości I Technologii jako minister właściwy ds. gospodarki.

7. Zgodnie z art. 17 RODO (Prawo do usunięcia danych), każdy klient, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo zwrócić się do Administratora danych osobowych sklepu internetowego Medyczny Store z żądaniem usunięcia jego danych osobowych. Administrator ma zaś obowiązek na to żądanie odpowiedzieć. 

8. W przypadku wystąpienia nieprawidłowego przetworzenia danych osobowych, każdy klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, co wynika z przepisu art. 77 RODO. Organem właściwym do rozpoznawania skarg w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem Polityki i Prywatności sklepu internetowego Medyczny Store zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). II. REJESTRACJA

1. Do dokonywania zamówień w sklepie internetowym nie jest konieczne zakładanie konta i rejestracja.

2. Aby założyć konto, klient zobowiązany jest dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji.

3. Rejestracja polega na wypełnieniu przez klienta formularza rejestracyjnego (informacje o moim koncie) udostępnionego przez sprzedawcę na stronie sklepu internetowego, ustaleniu indywidualnego hasła, zatwierdzeniu i zapisaniu danych poprzez przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do sprzedawcy. Zatwierdzenie rejestracji odbywa się poprzez wybór i kliknięcie odpowiednie funkcji w formularzu rejestracyjnym.

4. Po zapoznaniu się z regulaminem, klient akceptuje jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji formularza rejestracyjnego.

5. Podczas rejestracji, klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej tylko i wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówień.

6. Po zatwierdzeniu i przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej klienta podany w formularzu rejestracyjnym, zostaje wysłane potwierdzenie rejestracji w sklepie internetowym. Od tego momentu klient ma możliwość dostępu do konta klienta, przeglądania historii zamówień, dodawania opinii o produktach sklepu internetowego i dokonywania zmian danych podanych podczas rejestracji, za wyjątkiem loginu.

7. Sprzedawca nigdy nie prosi klienta o udostępnienie mu hasła.

8. Dokonując rejestracji oraz składając Zamówienie Klient oświadcza, iż:

• zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść;

• podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są prawdziwe;

• wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży;

• wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji generowanych przez system oraz informacji od Usługodawcy dotyczących realizacji Zamówienia.

III. ZAMÓWIENIE

1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. Informacje zawarte w sklepie internetowym nie stanowią oferty sprzedawcy, w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy klientem a sprzedawcą następuje po wcześniejszym złożeniu przez klienta zamówienia, za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym.

4. Klient otrzymuje dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT, jeśli składając Zamówienie zgłosił chęć otrzymania faktury VAT i podał niezbędne w tym celu dane.

5. Zamówienia mogą być składane elektronicznie za pośrednictwem formularza zamówienia w sklepie internetowym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu:

5.1 Składając zamówienie, za pośrednictwem sklepu internetowego, klient wybiera produkty oraz ich ilość do koszyka. Po skompletowaniu zamówienia, klient wybiera sposób dostawy, zatwierdza go poleceniem „do kasy”. Klientowi zostanie wystawiony dowód sprzedaży. Następnie klient wybiera adres dostawy i sposób zapłaty za wybrane towary oraz ma możliwość dodania komentarza i informacji do składanego zamówienia. Wysłanie formularza zamówienia następuje poprzez wybranie przez klienta przycisku „potwierdź zamówienie”. Każdorazowo klient informowany jest o łącznej cenie za towar, dostawę i innych dodatkowych kosztach, które zobowiązany jest ponieść w związku z umową sprzedaży.

5.2 Poszczególne towary mogą wymagać podania dodatkowych informacji np. koloru lub rozmiaru. W takich sytuacjach prosimy o podanie indywidualnych szczegółów w komentarzu do zamówienia.

5.3 Złożenie zamówienia stanowi złożenie sprzedawcy przez klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić za nią sprzedawcy uzgodnioną cenę.

5.4 Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje ze sklepu internetowego, na podany adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Jednocześnie sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e mail o otrzymaniu i realizacji zamówienia, zawarta zostaje umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

IV. PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności za zamówione w sklepie internetowym towary:

a. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki

b. płatność przelewem bankowym na rachunek sprzedawcy: 36 1050 1764 1000 0091 4583 6855 w banku ING Bank

c. płatność elektroniczna (internetowa): Przelewy24, BLIK, Płać z ING, PayPal 

d.IMoje - szybkie płatności OnLine

e. płatność kartą płatniczą debetową lub kredytową

f. płatność w siedzibie firmy przy odbiorze własnym – jeśli chcą wybrać Państwo ten sposób płatności, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta

2. W przypadku wyboru płatności przelewem bądź płatności elektronicznych, klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty przy odbiorze przesyłki.

4. W przypadku niewywiązania się klienta z terminowego dokonania zapłaty, sprzedawca wyznacza klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o tym klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po upływie tego terminu, sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży i usunie zamówienie ze sklepu internetowego, przesyłając klientowi stosowną informację pocztą elektroniczną.

V. DOSTAWA

1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar zgodny z umową, bez wad.

3. Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszt dostawy produktów jest wskazywany każdorazowo klientowi na stronie sklepu podczas składania zamówienia.

4. Odbiór osobisty jest bezpłatny i możliwy w godzinach pracy biura handlowego sprzedawcy: od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 17:00.

5. Każdy towar, dostępny w magazynie, wysyłamy w terminie do 3 dni roboczych od daty wyboru płatności za pobraniem bądź potwierdzenia wpłaty (przy płatności przelewem, elektronicznych płatnościach). W przypadku braku produktu, czas realizacji jest wydłużony. Wyjątkiem są oferty, w których podano informację o produktach „na zamówienie” - klient otrzymuje od sprzedawcy informację o terminie realizacji zamówienia indywidualnie telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.

6. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy, zamówionych w sklepie internetowym, produktów:

• odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy – ul. Hallera 8, 82-500 Kwidzyn

• firmą kurierską „Inpost” na wskazany adres lub do wybranego paczkomatu

7. Koszt dostawy uzależniony jest od wagi produktu oraz jego wartości (w przypadku wyboru dostawy kurierem i płatności za pobraniem). Koszt każdorazowo widoczny jest po włożeniu produktu do internetowego koszyka. 

8. Zamówiony produkt dostarczany jest do klienta na wskazany przez niego adres lub wybranego paczkomatu. 

9. Po wysłaniu klientowi zamówionego produktu, sprzedawca niezwłocznie informuje o tym fakcie klienta za pośrednictwem podanej podczas składania zamówienia poczty elektronicznej.

10. Sprzedawca odpowiednio i starannie zabezpiecza przesyłkę na czas transportu. Jeśli jednak przesyłka okazuje się niekompletna, wadliwa lub uszkodzona, klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sprzedawcę. Jeżeli przesyłka dotarła do klienta w stanie wskazującym na ubytek lub uszkodzenie podczas transportu, klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy sporządzenia właściwego protokołu.

11. Wszystkie przesyłki wysyłane przez sklep internetowy są ubezpieczone. W razie zaginięcia lub zagubienia, sprzedawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność. Klient w takim przypadku otrzyma pełnowartościowy towar lub zwrot pieniędzy.

12. W przypadku nieodebrania przez klienta przesyłki i jej zwrotu do sprzedawcy, sprzedawca skontaktuje się z klientem telefonicznie bądź drogą internetową w celu uzgodnienia terminu i kosztów ponownego dostarczenia zamówionych produktów.

VI. Niezgodność towaru z umową - reklamacja

 1. Towar pozostaje zgodny z umową jeśli zgadza się z opisem przedstawionym na stronie, rodzajem, ilością i jakością, a także kompletnością i funkcjonalnością towaru. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.
 1. Towar powinien charakteryzować się przydatnością do celu założonego przez konsumenta, nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk. Towar powinien mieć takie cechy, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę ogólny charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową, jeżeli Konsument najpóźniej w chwili zawarcia umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ustawie oraz wyraźnie i odrębnie przyjął i zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru
 1. W sytuacji ujawnienia niezgodności Towaru z umową, konsument i przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć do sprzedawcy reklamację i zażądać wymiany towaru na nowy lub naprawy towaru. Kolejność uprawnień przysługujących konsumentowi w razie reklamacji towaru - w wypadku pierwszej reklamacji, konsument może liczyć na naprawę towaru albo wymianę. Dopiero wtedy, gdy przedsiębiorca odmówi usunięcia wady albo wymiany, konsument może żądać obniżenia ceny lub otrzyma prawo odstąpienia od umowy. 
 1. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 1. Po 1.01.2023 będą obowiązywać ogólne terminy przedawnienia roszczeń o usunięcie wady w towarze niezgodnym z opisem lub wymianę towaru. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.

4. REKLAMACJE Kupujący może składać sprzedawcy reklamacje (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży lub zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży) w formie pisemnej w następujący sposób:

a) pisemnie na adres siedziby sprzedawcy: Admed – A. Młot, z siedzibą przy ul. Hallera 8, 82-500 Kwidzyn

b) w formie elektronicznej na adres: [email protected] oraz [email protected] 

4.1 Poprawnie złożona reklamacja, umożliwiająca szybką reakcję sprzedającego, powinna zawierać:

• imię, nazwisko, adres, adres elektronicznej poczty oraz sposób do kontaktu ze sprzedającym (np. telefon)

• informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji: rodzaj i czas wystąpienia niezgodności (wady) wraz ze wskazaniem żądania kupującego

• datę zawarcia umowy, ewentualnie dowód zakupu)

Wymogi te jedynie są zaleceniem, aby w jak najszybszy i najefektywniejszy rozwiązać sprawę reklamacji. Nie wpływają na skuteczność ani ważność reklamacji.

4.2 Jeżeli podane przez klienta informacje dotyczące reklamacji będą wymagały uzupełnienia, sprzedawca zgłosi się do składającego reklamację z prośbą o uzupełnienie danych i wyjaśnienia.

4.3 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Brak reakcji sprzedawcy w tym terminie oznacza automatyczne uznanie reklamacji za zasadną.

4.4 W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez sprzedawcę do reklamacji klienta lub do wykonania uprawnień klienta wynikających przez niezgodność towaru z umową, niezbędne będzie dostarczenie produktu do sprzedawcy, klient zostanie poproszony (w formie pisemnej lub ustnej) o dostarczenie produktu na koszt sprzedawcy (na jego adres).

VII. GWARANCJA

1. Produkty sprzedawane w sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją, udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. Gwarancja nie ogranicza pozostałych praw konsumenta.

2. Każdorazowo, informacja o objęciu produktu gwarancją, podana jest przy opisie tegoż produktu w sklepie internetowym.

3. W celu egzekwowania praw wynikających z gwarancji, należy postępować według informacji zawartych w karcie gwarancyjnej.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

(Dotyczy umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2015 r.) zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wejścia w posiadanie zakupionego produktu, odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu produktu. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia wejścia w posiadanie rzeczy przez konsumenta lub osobę trzecią, przez niego wskazaną. 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (z późniejszymi zmianami), produkty lecznicze i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi. Zgodnie z powyższą Ustawą, wyroby medyczne zakupione w sklepie Medyczny.Store można reklamować tylko w 2 przypadkach. Jeśli produkt leczniczy lub wyrób medyczny ma:

  1. wadę jakościową ujawnioną – jej zgłoszenie musi nastąpić nie później niż w dniu dostawy
  2. został niewłaściwie wydany (np. za niewłaściwą odpłatnością lub w innej postaci).

1. Sprzedawca Admed – A. Młot musi zostać poinformowany przez konsumenta o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w sposób jednoznaczny.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone sprzedawcy np.:

a) pisemnie na adres siedziby sprzedawcy: Admed – A. Młot z siedzibą przy ul. Hallera 8, 82-500 Kwidzyn

b) w formie elektronicznej na adres: [email protected] oraz [email protected] 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Po otrzymaniu oświadczenia/informacji o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza ten fakt konsumentowi na trwałym nośniku, za pomocą poczty elektronicznej.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od daty otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostawy produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu produktu, co do którego nastąpiło odstąpienie od umowy. Wszystkie koszty bezpośrednie takiego zwrotu ponosi konsument.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Zwrotów konsument dokonuje na adres: ul. Hallera 8, 82-500 Kwidzyn.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

10. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; m.in. wózek inwalidzki czy łóżko rehabilitacyjne

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, co ma szczególną ważność w przypadku oferowanych przez nas produktów medycznych, higienicznych oraz uciskowych. 

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Zapis zgodny z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ DOSTĘP DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzeń roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych, miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl

2. Klient będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takie jak np. wyszczególnione na stronie Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji: http://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

X. PRZEDSIĘBIORCY

1. Niniejszy dział regulaminu dotyczy wyłącznie klientów nie będących konsumentami.

2. Sprzedawca, w przypadku klienta nie będącego konsumentem, ma prawo wymagać przedpłaty całości lub części płatności.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie wynikłe z winy wybranego przewoźnika (dostawcy).

4. Klient, nie będący konsumentem, ma obowiązek sprawdzić przesyłkę przy odbiorze co do zawartości i braku uszkodzeń podczas transportu. W przypadku stwierdzenia ubytku, uszkodzenia, klient zobowiązany jest do poinformowania sprzedawcy i ewentualnie sporządzenia protokołu szkody z przewoźnikiem (dostawcą).

5. Zgodnie z art. 558 par.1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z opisem wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem nie będącym konsumentem podlegają sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy

XI. PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA – obowiązuje od 01.01.2021 roku

1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zostaje objęty ochroną konsumencką w trzech obszarach: 

• poszerzonych uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową - w tym wypadku mają zastosowanie mechanizmy opisane w rozdziale VI

• odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Zwrotom wciąż nie podlegają produkty wymienione w rozdziale VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY – szczegóły znajdują się w punkcie 10, obejmują podpunkt od a) do m) 

• nie obejmują go tzw. klauzule abuzywne dotyczące przedsiębiorców

2.  Aby osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, została objęta ochroną konsumencką, musi zostać spełniony jeden warunek — umowa, którą przedsiębiorca będzie zawierać ze sprzedawcą, nie może mieć charakteru zawodowego, czyli nie może dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść oferty sklepu internetowego i umowy zawierane za jego pośrednictwem sporządzane są w języku polskim.

2. Firma Admed – A. Młot z siedzibą przy ul. Hallera 8, 82-500 Kwidzyn, zapewnia, że wszystkie dane uzyskane od klientów wykorzystywane są tylko w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego. Wszelkie dane na temat prywatności i bezpieczeństwa zawarte są w zakładce „Polityka prywatności” na stronie sklepu internetowego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn takich jak: zmiana obowiązujących przepisów prawnych, zmiany sposobów dostaw i płatności. Z zastrzeżeniem, że zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu klientów będących konsumentami. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone już zamówienia oraz realizowane umowy sprzedaży.

4. Każdy klient ma prawo do negocjacji cen i warunków zakupu wybranych produktów przed złożeniem zamówienia.

5. Sprzedawca udostępnia wszystkie regulaminy zamieszczone w sklepie internetowym w celu zapisania na nośniku trwałym. Jednocześnie nie wyraża zgody na kopiowanie niniejszego regulaminu w celach komercyjnych.

6. Sprzedawca przestrzega przepisów kodeksu cywilnego oraz innych ustaw mających zastosowanie przy sprzedaży w sklepie internetowym.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności:

• Kodeksu Cywilnego,

• Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r (Dz.U.144 poz. 1204 ze zm. 2002r.)

• dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 r.: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 r. poz. 827 ze zm.)

• dla umów zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r.: Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 nr 22, poz. 271 z pózn.zm.) oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U.2002 nr 141, poz.1176 z pózn.zm.).


XIII. OPINIE 

 1. Opinie umieszczone na stronie głównej sklepu Medyczny Store pochodzą od naszych klientów, którzy opisali swoje wrażenie po zakupie w serwisie Ceneo. Każda opinia jest opatrzona numerem zamówienia, który pochodzi z naszego wewnętrznego systemu i służy weryfikacji wiarygodności wystawionej opinii.
 2. Slider po lewej stronie strony głównej sklepu ZAUFANE OPINIE CENEO wyświetla losowe komentarze, które po zakupie w naszym sklepie wystawili Nasi Klienci na portalu Ceneo. Po kliknięciu w obszar slidera, klient zostanie przekierowany na stronę ceneo.pl, na której może poznać inne opinie o sklepie medyczny.store napisane przez naszych klientów.

KONTAKT :

Admed – A.Młot , 82-500 Kwidzyn; ul. Hallera 8;

[email protected], [email protected]

tel: 55 279 00 90

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.