Dofinansowanie do wózka inwalidzkiego w 2023 roku, skutera inwalidzkiego lub przystawki elektrycznej jest możliwe dzięki wsparciu finansowemu, jakie oferuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, znany jako PFRON. W bieżącym roku, kwota przeznaczona na dofinansowanie sięga rekordowej sumy 219 680 000 zł, co oznacza, że na pomoc może liczyć jeszcze więcej osób, niż w ubiegłych latach. Sprawdź, w jaki sposób uzyskać dofinansowanie do wózka elektrycznego ze środków PFRON w 2023 roku. Zapraszamy!

Na czym polega dofinansowanie z PFRON?


Dofinansowanie to inaczej pomoc finansowa udzielana na zakup konkretnego rodzaju towaru. Według komunikatu Zarządu PFRON, dotyczącego programu ,,Aktywny samorząd'', dofinansowanie w 2023 roku obejmuje zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego, skutera inwalidzkiego lub przystawki elektrycznej:
 
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, skierowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, u których występuje dysfunkcja uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego ręcznego (napędzanego siłą mięśni rąk użytkownika):
 
"należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie przy pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim (…) "*

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (np. przystawki elektrycznej) - pomoc skierowana jest do wszystkich osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, u których problem z samodzielnym przemieszczaniem się spowodowany jest dysfunkcjami narządu ruchu. Ważne - niezbędne jest posiadanie zgody lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania, czyli skutera lub przystawki:
 
"należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie się na zewnątrz; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie kończyn dolnych; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarza specjalisty (…)"*

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Kiedy rozpocznie się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wózka inwalidzkiego z PFRON w 2023 roku?


Według informacji dostępnych na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, funkcja składania wniosków na platformie SOW zostanie uruchomiona 1 marca 2023 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31 sierpnia 2023 r.

Ile można otrzymać dofinansowania do wózka inwalidzkiego w 2023 PFRON? Kwoty


Jakie są maksymalne progi dofinansowań PFRON w 2023 roku? W przypadku wózka inwalidzkiego elektrycznego, jest to 17 600 złotych z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27 500 złotych. Natomiast pomoc finansowa udzielana chcącym zakupić skuter inwalidzki lub przystawkę elektryczną do wózka manualnego to maksymalnie 8 250 złotych. Decyzję o wysokości dofinansowania dla każdej osoby indywidualnie podejmuje realizator oceniając złożony wniosek, dlatego niezwykle istotne jest szczegółowe uzasadnienie potrzeby zakupu pojazdu w formie wózka lub skutera.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Wkład własny przy dofinansowanie do wózka inwalidzkiego PFRON 2023 - gdzie szukać wsparcia? 


Warto pamiętać, że przy uzyskaniu dofinansowania PFRON na wózek inwalidzki czy skuter elektryczny wspomagający przemieszczanie się, wymagany jest udział własny wnioskodawcy. Co to oznacza? Osoba, która uzyska pomoc finansową, jest zobowiązana na samodzielne pokrycie wyznaczonej części całej sumy. Dla wózka inwalidzkiego elektrycznego jest to 10% ceny brutto, natomiast dla skutera oraz przystawki 25 % ceny brutto zakupu/usługi.
 
W warunkach programu, punkcie nr 23, możemy przeczytać, że: ,,środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy mogą pochodzić z różnych źródeł, jednak nie mogą pochodzić ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych". Jak to rozumieć? Różnymi źródłami mogą być środki uzyskane od fundacji bądź refundacja NFZ. Od stycznia 2023, refundacja Narodowego Funduszu Zdrowia wózków elektrycznych wynosi aż 5000 złotych w 100%, zarówno dla dzieci(P.131B), jak i dorosłych (P.130C) - kwota dofinansowania może być traktowana jako udział własny wnioskodawcy. NFZ nie refunduje jednak skuterów inwalidzkich, dlatego wkładu własnego należy szukać w innych źródłach. 

Kto może skorzystać z dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, skutera lub przystawki elektrycznej?


Program Aktywny Samorząd ma określone zasady, według których przyznaje dofinansowanie. Pomoc finansowa jest udzielana co 3 lata (licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy). Okres ten może ulec skróceniu w szczególnych przypadkach, np. pogorszenie stanu zdrowia lub zniszczenie/utracenie wcześniejszego przedmiotu finansowania.

Według załącznika do uchwały nr 14/2023 Zarządu PFRON z dnia 2 lutego 2023, omawiającego Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100). W 2023 roku, preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które między innymi:

a) uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (10-15 pkt)

b) posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,

c) są zatrudnione (w rozumieniu programu) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10 (Uwaga: Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o pomoc w ramach Obszaru C Zadanie 1 (zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym), która nie jest zatrudniona ani nie uczy się, zobowiązana jest dostarczyć wraz z wnioskiem zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia)

d) posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10, przy czym preferencja ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy z niej skorzystają po raz pierwszy (preferencja jest jednorazowa),

e) złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2023 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,

f) w 2022 lub w 2023 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5

Pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków (pozostałe 50 punktów) określa realizator programu. Gorąco zachęcamy Państwa do składnia wniosków. Nie przegap swojej szansy!

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy elektronicznej PFRON, SOW (System Obsługi Wsparcia), która znajduje się pod tym adresem:

System Obsługi Wsparcia Osób Niepełnosprawnych to nowoczesna platforma internetowa, dzięki której łatwo i bezpiecznie wypełnisz swój wniosek o dofinansowanie bez wychodzenia z domu - wszystko czego potrzebujesz to połączenie internetowe i komputer lub tablet. Kreator dostępny na stronie pozwoli odnaleźć Ci odpowiednią i dostosowaną do Twoich potrzeb formę pomocy i złożyć właściwy wniosek.

Jeśli wolisz, możesz poprosić o pomoc konsultanta - zadzwoń pod bezpłatny numer infolinii tel. 800 889 777 lub poproś o pomoc mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej/pracownika PFRON w punkcie informacyjnym SOW. Tego typu punkty dostępne są w każdym wojewódzkim oddziale PFRON.  

Jako osoba niepełnosprawna, która spełnia wszystkie warunki udziału w programie, możesz skorzystać także z innych form pomocy finansowej, między innymi dofinansowania zakupu między innymi: oprzyrządowania samochodu, sprzętu elektronicznego, protezy i jej serwisu, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, a także serwisu zakupionego wcześniej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera.

Wszystkie treści przedstawione na stronie medyczny.store mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny i nie zastępują porady lekarskiej ani żadnej innej. Przed zastosowaniemjakichkolwiek porad z treści zamieszczonej w serwisie, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Artykuł zawiera reklamę i autopromocję.
Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.